Εμπορική Δομή

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Chipita κατανέμονται
σε 5 διαφορετικές εμπορικές ζώνες.