Απευθείας
Μέσω Στρατηγικών Συνεργασιών
Η Chipita προσφέρει τα προϊόντα της στους καταναλωτές 67 χωρών συνολικά
είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται
σε 18 εργοστάσια 10 διαφορετικών χωρών.