Нашите ценности

Нашите ценности са свързани с отговорността, която имаме към нашите служители, потребители и околна среда, и с определянето на всяко наше корпоративно решение и дейност. 

  • Качество
Ние използваме само най-добрите суровини и материали, за да предоставим на нашите потребители продукти с висока хранителна стойност. Ние налагаме строги системи за контрол, международно сертифицирани от реномирани световни организации.  

  • Доверие и почтеност
Нашата цел е да се изградят отношения на взаимно доверие с нашите потребители, както и със сътрудниците ни вътре и извън фирмата. Почтеността и уважението, което ние показваме към нашите инвеститори, служители и общности, с които работим, са инструмент за изграждане и поддържане на солидни и трайни взаимотношения.

  • Бизнес етика
Със създаването си за първи път преди 40 години, ние се ангажирахме да бъдем предприемчиви, да се стремим към прозрачност, меритокрация и етична коректност на всички нива.

  • Иновация и постоянно усъвършенстване
Нашата фирма е създадена и продължава да се изгражда върху принципа на иновациите. Ние създаваме иновативни продукти, адаптирани към новите диетични нужди и съвременния начин на живот на нашите потребители. Ние гарантираме постоянно подобряване на нашите продукти и процеси, като непрекъснато инвестираме в научни изследвания и технологии.

  • Социална и екологична отговорност 
В стремежа си за постигане на устойчиво развитие, ние се насочваме към  научни изследвания и технологии за подпомагане на нашето далновидно и отговорно чувствително поведение към околната среда и обществото като цяло.

  • Спазване на законодателството
Тъй като фирмата ни има активно присъствие на различни пазари в международен план, ние обръщаме специално внимание за осигуряване на пълно съответствие с действащото във всяка страна законодателство. Ние сме обвързани от нашия етичен кодекс да действаме честно и с чувство на социална отговорност, да спазваме националното законодателството на държавата и да изпълняваме всички свързани с това данъчни задължения.