Политика за поверителност

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 „ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 831815352 (наричано по-долу „Дружеството“), със седалище и адрес на управление с. Казичене 1532, район Панчарево № 1532, се ангажира да защитава и зачита поверителността на Вашите лични данни.

1.2 Тази Политика за поверителност (наричана по-долу „Политиката“), заедно с нашите Правила за ползване, Политика за бисквитки и всички други документи, към които настоящата Политика препраща, уреждат следваните от нас принципи при обработването на Вашите лични данни, които събираме от Вас или Вие ни предоставяте, когато използвате тази интернет страница (наричана по-долу за краткост „Интернет страницата“). Ние обработваме личните Ви данни в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Моля, прочетете тази Политика внимателно, за да разберете използваните от нас подход и практики по отношение на Вашите лични данни и как ще обработваме последните. 

1.3 Чрез използването на нашата Интернет страница Вие приемате настоящата Политика и Политиката за бисквитки и се съгласявате със събирането, обработването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с тази Политика и Политиката за бисквитки. 

1.4 Обработването на Вашите лични данни, както е уредено в тази Политика, се основава на съгласието, което ни предоставяте чрез използването на нашата Интернет страница.
 
2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 „ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 831815352 (наричано по-долу „Дружеството“ или „ние“), със седалище и адрес на управление с. Казичене 1532, район Панчарево № 1532, представлявано от Атанас Димитров Димитров и който и да е от другите представители на дружеството, вписани в българския Търговски регистър, е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни. 

3. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

3.1 Ние събираме лична информация и данни за Вас, когато използвате нашата Интернет страница. Личната информация, която събираме се разделя на три категории: (a) лични данни/информация, които Вие ни предоставяте; (b) лични данни/информация, които събираме чрез автоматизирани методи; и (c) лични данни/информация, които събираме от други източници. 

3.2 Възможно е да комбинираме личните данни/информация, които Вие ни предоставяте, с тези, събрани чрез автоматизирани методи и/или получени от други източници.

3.3 Може да събираме следната информация за Вас:
  • Информация за Вашия профил, като потребителско име и парола (или всякакви други данни за идентификация), които използвате за достъп до нашата Интернет страница или предлаганите в нея услуги, в съответствие с нашите Правила за ползване; 
  • Информация за профилиране, включително информация относно услугите, които търсите и харесвате, начините, по които предпочитате да посещавате нашата Интернет страница или колко често използвате Интернет страницата;
  • Информация за/от устройството, чрез което посещавате нашата Интернет страница, например Вашия IP адрес; 
  • Информация за страницата, която Ви е препратила към нашата Интернет страница; 
  • Информация, съдържаща се в съобщения, изпратени до нас или за нас; и
  • Информация за начина, по който използвате Интернет страницата, например кои раздели от нея предпочитате да посещавате.

Повечето мобилни устройства и браузъри позволяват да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили да събираме горепосочената информация чрез настройките на Вашето устройство или браузър. Ако имате въпроси относно това как да предотвратите събирането на данни относно Вашето местоположение, Ви препоръчваме да се свържете с доставчика на услуги по техническа поддръжка на Вашето мобилно устройство, неговия производител или доставчиците на софтуер или браузър. Някои услуги може да не работят правилно без информация за Вашето местоположение. Ако желаете да изтриете данните, разкриващи Вашето местоположение, моля, свържете се с нас на нашия адрес или електронен адрес, посочен по-долу. Възможно е да сме задължени да запазим определена информация за Вас съгласно приложимото законодателство. 

3.4 Може да събираме информация за Вас от други източници, включително, но не само информация, предоставена от други дружества или организации. Възможно е също да събираме информация, която е публично достъпна. Например, може да събираме данни за Вас, когато комуникирате с нас в социалните мрежи. 

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ 

4.1 Използваме събраната за Вас информация, за да: 
  • осигурим използването на Интернет страницата;
  • приспособим Интернет страницата към персоналните Ви предпочитания, когато я посещавате;
  • управляваме професионалната си дейност, включително за да разработваме нови продукти и маркетинг услуги и развиваме рекламната си дейност; 
  • поддържаме и подобряваме качеството на нашите продукти, предложения, промоции и на нашата Интернет страница.

5. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ


5.1 Ние не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Въпреки това е възможно да разкрием лични данни за Вас на доставчици на услуги, които използваме, като например услуги, свързани с организиране и провеждане на промоционални кампании и състезания, услуги по поддръжка на нашата Интернет страница и други ИТ услуги. Въвели сме забрана за тези трети лица да използват станалите им известни лични данни или да ги разкриват за цел, различна от предоставянето на услуги от наша страна.

5.2 Възможно е, поради стратегически или други бизнес причини, да продадем или прехвърлим бизнеса си или част от него. Като част от процеса на тази продажба или прехвърляне, може да прехвърлим личните данни/информацията, които сме събрали към всеки, който има участие в продажбата или прехвърлянето. 

5.3 Възможно е да разкрием информация, която не Ви идентифицира директно. Например, може да разкрием анонимна обобщена статистическа информация относно потреблението Ви в нашата Интернет страница. 

5.4 В изключителни случаи, Дружеството може да разкрие Ваши лични данни на трето лице, само ако има законово задължение за това или има решение/заповед на съдебен или друг компетентен орган.

6. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
6.1 Личните данни/информация, които събираме от потребителите, се съхраняват на сигурни сървъри в рамките на Европейския съюз („ЕС“) и Дружеството предприема всички необходими мерки, за да ги защити

6.2 Може да разкрием Вашите лични данни на други дружества от групата Чипита в рамките на и извън ЕС, например в държави, които не осигуряват същите мерки за защита на личните Ви данни, както Вашата държава на пребиваване. Ние разчитаме на трети лица/партньори за предоставянето на услуги и продукти от наше име (например за поддържане на Интернет страницата) и може да разкрием Вашите лични данни на трети лица (например на софтуерни компании, дружества за поддръжка на интернет страници и др.). По принцип, нашите доставчици на услуги са задължени по договор да защитават личните Ви данни и не могат по никакъв начин да използват или прехвърлят тези лични данни. Ние няма да допуснем тези трети лица да използват или разкрият личните Ви данни за цели, различни от предоставянето на услуги от наше име.

6.3 Независимо до коя държава са прехвърлени Вашите лични данни, ние ще разкриваме последните само и единствено на принципа „необходимост да се знае“ и винаги ще предприемаме подходящи мерки за безопасност (например Стандартни договорни клаузи на ЕС).

7. СИГУРНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

7.1 Ангажираме се да предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни, с които разполагаме, са актуални. Нашите технически, административни и други процедури са предназначени за защита на Вашите лични данни от случайна, незаконна или неразрешена загуба, достъп, разкриване, използване, промяна или унищожаване. Въпреки че полагаме всички възможни усилия за защитата на нашите компютърни системи, никой уебсайт, компютърна система или предаване на данни през интернет или друга обществена мрежа не могат да бъдат напълно сигурни.

8. СРОК, ЗА КОЙТО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

8.1 Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, който е необходим за целите на обработването съгласно тази Политика, освен ако съгласно закон не се изисква данните да бъдат съхранявани за по-дълъг период. 

9. ВАШИТЕ ПРАВА

9.1Съгласно приложимото законодателство имате право на достъп, т.е. да бъдете информирани, по Ваше искане, дали обработваме Вашите лични данни или не, и да получавате допълнителна информация за такова обработване, по-специално относно текущото обработване, подходящите мерки за сигурност, които се предприемат при прехвърлянето на личните Ви данни към трети държави или международни организации. Освен това, имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас. Стига да са спазени изискванията на приложимото законодателство, имате още право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните и право на възражение срещу обработването. И накрая, ако смятате, че обработването на личните Ви данни от страна на Дружеството противоречи на приложимото законодателство, имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни, който за Република България е Комисията за защита на личните данни.

9.2 Освен това, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, но това няма да се отрази на законосъобразността на обработването, извършено на база на Вашето съгласие преди оттеглянето на последното.

9.3  Имате право да упражните горепосочените си права, както и да изисквате копие от Вашите лични данни, събрани от Дружеството, като се свържете с нас на gdpr@chipita.com

10. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

10.1 Интернет страницата може да съдържа връзки към страници, управлявани от нас или от трети лица. Ако последвате връзка към някоя от тези страници, трябва да се запознаете с политиката им за поверителност, правилата за ползване и останалите им политики. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на трети лица. Тези организации обработват информацията, която им предоставяте в съответствие със собствените си политики за поверителност, правила за ползване и други политики. 

10.2 Доставчиците на други приложения, инструменти, приспособления и плъгини, налични на нашата Интернет страница, като бутоните „Харесвам“ на Facebook, могат също да използват автоматизирани методи за събиране на информация за това как използвате тези функции. Тези организации могат да използват Вашата информация в съответствие с техните собствени политики и ние не носим отговорност относно тези политики.

11. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

11.1 Настоящата редакция на тази Политика за поверителност е в сила от датата, посочена в началото на Политиката. Можем да изменим настоящата Политика за поверителност по наша преценка. В случай на изменение, ще публикуваме актуалната версия тук и ще променим датата на последното изменение (датата от която промените влизат в сила) в началото на Политиката. Трябва да проверявате настоящата Политика редовно, за да сте запознати с актуалната й версия и, ако продължите да използвате Интернет страницата ни, ще считаме, че сте приели всяко изменение на Политиката. 

12. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Благодарим Ви, че се запознахте с Политиката за поверителност на нашето Дружество. В случай, че имате въпроси, свързани с настоящата Политика, или ако искате да упражните правата, с които разполагате в качеството си на субект на лични данни, можете да се свържете с нас на gdpr@chipita.com