Фирмено управление

Ние отделяме специално внимание на прилагането на ясни правила на работа и създаването на Корпоративни принципи за Управление в рамките на дружеството и неговите дъщерни дружества. Ние постоянно се стреми да гарантираме:

  • Прозрачни управленчески и административни системи за контрол 
  • Разумно и рационално фирмено финансово управление 
  • Фирмена социална отговорност

Ефективната организация и работа на нашите Съвет на директорите, Комисия по вътрешен одит, Комисия за възнаграждения, Комисия по онаследяването, Фирмено управление и Фирмена социална отговорност и Комисия за фирмен мениджмънт играят основна роля за постигане на горепосочените цели в една среда на отчетност, взаимно доверие и съответствие.

Ние прилагаме действащото законодателство и като член на Гръцката федерация на предприятията (SEV), ние спазваме Кодекса за корпоративно управление, публикуван на интернет страницата:

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en