Εταιρική Διακυβέρνηση

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή σαφών κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης στην εταιρεία αλλά και σε όλες τις θυγατρικές της, με σταθερή επιδίωξη:

  • Τη διαφάνεια στη Διοίκηση και στον τρόπο άσκησης διοίκησης και ελέγχου
  • Την ορθή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων της εταιρείας
  • Την επίδειξη εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας

Οι παραπάνω επιδιώξεις επιτυγχάνονται με την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών, της Επιτροπής Διαδοχής, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής Διοίκησης της εταιρείας. Σε περιβάλλον λογοδοσίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού των κανόνων.

Εφαρμόζουμε την κείμενη νομοθεσία και, ως μέλος του  ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), τηρούμε  τον  κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτός ορίζει και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα: 

http://www.sev.org.gr/