Περιβάλλον & Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή μιας βιώσιμης και ευσυνείδητης περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εταιρικής μας συμπεριφοράς και χρέος μας απέναντι στη κοινωνία.

Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας:
  • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε με σεβασμό και ευαισθησία προς το περιβάλλον.
  • Εστιάζουμε στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στη διαδικασία παραγωγής, με στόχο τον ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  • Στοχεύουμε στη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.

Τέλος, συμμετέχουμε σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προκύπτουν από όλη τη δραστηριότητά μας, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί βασική επιλογή μας σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δράσης.