Εμπορική Δομή

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Chipita κατανέμονται
σε έξι διαφορετικές εμπορικές ζώνες.