Απευθείας
Μέσω Στρατηγικών Συνεργασιών
Η Chipita προσφέρει τα προϊόντα της στους καταναλωτές 56 χωρών συνολικά
είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται
σε 16 εργοστάσια 10 διαφορετικών χωρών.