Απευθείας
Μέσω Στρατηγικών Συνεργασιών
Τα προϊόντα Chipita παράγονται σε 14 μονάδες εγκατεστημένες σε 11 διαφορετικές χώρες και διατίθενται στο εμπόριο
για τους καταναλωτές σε 56 χώρες, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω στρατηγικών συνεργασιών.