Nasze wartości

Nasze wartości znajdują odzwierciedlenie w odpowiedzialności, jaką czujemy wobec naszych pracowników, konsumentów i środowiska przy podejmowaniu każdej decyzji w zakresie działalności korporacji.

  • Jakość
Używamy tylko najlepszych surowców, aby zapewnić naszym klientom produktów o wysokiej wartości odżywczej. Stosujemy rygorystyczne systemy kontroli, co potwierdzają certyfikaty wystawione przez renomowane instytucje międzynarodowe.

  • Zaufanie i uczciwość
Dążymy do budowania relacji wzajemnego zaufania z naszymi konsumentami i współpracownikami, zarówno w firmie jak i poza nią. Uczciwość i szacunek, jaki wykazujemy wobec naszych inwestorów, dostawców i społeczności, z którymi współdziałamy, odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu i podtrzymywaniu solidnych oraz trwałych relacji.

  • Etyka biznesu
40 lat temu, w chwili powstania naszej firmy, zobowiązaliśmy się do należytej przedsiębiorczości, dążąc do przejrzystości, merytokracji i poprawności etycznej na wszystkich poziomach.

  • Innowacyjność i ciągłe doskonalenie
Innowacyjność od zawsze była jednym z podstawowych fundamentów naszej firmy. Tworzymy innowacyjne produkty, dostosowane do nowych potrzeb żywieniowych i współczesnego stylu życia naszych konsumentów. Stale doskonalimy nasze produkty i procesy poprzez inwestowanie w badania i technologie.

  • Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa 
Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju opieramy się na wynikach badań i wykorzystujemy technologie, aby wspierać długofalowe działania i promować odpowiedzialny stosunek do środowiska oraz ogólnie do społeczeństwa.

  • Zgodność z prawem
Ponieważ nasza firma aktywnie działa na różnych rynkach międzynarodowych, zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie pełnej zgodności z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Własny kodeks etyki zobowiązuje nas do uczciwości i odpowiedzialnego działania, przestrzegania przepisów każdego państwa i spełnienia wszystkich powiązanych zobowiązań podatkowych.