Ład korporacyjny

Zwracamy szczególną uwagę na ustanawianie i wdrażanie przejrzystych zasad działania i ładu korporacyjnego, w firmie oraz w spółkach zależnych. Nieustannie dążymy do zapewnienia:

  • Przejrzystych systemów zarządzania i kontroli administracyjnych.
  • Racjonalnego i rozsądnego zarządzania finansami przedsiębiorstw.
  • Społecznej odpowiedzialności biznesu.

Efektywna organizacja i funkcjonowanie Rady Dyrektorów, Komitetu ds. audytu wewnętrznego, Komitetu ds. wynagrodzeń, Komitetu ds. sukcesji, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności biznesu oraz Zarządu firmy, odgrywają zasadniczą rolę w realizacji wyżej wymienionych celów, w atmosferze odpowiedzialności, wzajemnego zaufania i zgodnie z aktualnymi zasadami prawa.
 
Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa. Jako członek Greckiej Federacji Przemysłu (SEV), jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jej kodeksu ładu korporacyjnego, który został opublikowany na stronie internetowej:

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en