Notificare consumatori

Pentru consumatori (departamentul Calitate)
Versiunea: 2

Notificare privind procesarea datelor cu caracter personal aparținând Consumatorilor Chipita Romania S.R.L.

În conformitate cu Articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal“CHIPITA ROMANIA S.R.L.”
, cu sediul social în Comuna Clinceni, Strada Drumul Mare nr. 8, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/399/2002, având CUI 11190423, adresa e-mail gdpr@chipita.com (denumită în continuare, „Chipita”), abordează chestiunile legate de datele cu caracter personal și confidențialitate cu seriozitate și cu maxim interes. În acest context, vă înaintăm prezenta Notificare în conformitate cu Articolul 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în conturare „RGDP”) și cu cadrul legislativ aplicabil  din România – Legea nr. 190/2018, pentru a vă informa cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.
  Operator și sursele de colectare a datelor cu caracter personal

Chipita colectează datele dumneavoastră cu caracter personal doar direct de la dumneavoastră și prelucrează aceste date în scopul soluționării plângerii, asigurării respectării standardelor de calitate a produselor și apărării sale în fața unor posibile pretenții legale. În acest context, Chipita este Operatorul datelor dumneavoastră, având în vedere că Chipita stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date cu caracter personal, întotdeauna în conformitate cu legislația.
   

2.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal și temeiul legal

Tabelul de mai jos cuprinde o listă a scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal colectate de Chipita, categoriile de date colectate, precum și temeiul legal al fiecărei prelucrări (pentru definiții, a se vedea alin. 10).


Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal

Temeiul legal al prelucrării

(conform prevederilor RGDP)

Gestionarea plângerilor

CI & Date de contact

Date privind starea de sănătate

art. 6 alin. 1 (f) - prelucrarea este necesară în vederea exercitării intereselor legitime ale Chipita, care includ interesul Chipita în asigurarea nivelului înalt de calitate al produselor și apărarea în fața unor posibile pretenții legale

art. 9 alin. 2 (f) – procesarea este necesară pentru elaborarea, exercitarea sau apărarea în fața unor pretenții legale


3.  
Dezvăluirea către terți și destinatari

Ca principiu general, Chipita nu va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, decât în situația în care dezvăluirea este impusă de lege, de o instanță sau de o autoritate competentă. Cu toate acestea, acces la datele cu caracter personal poate fi acordat și consultanților externi care asistă Chipita în aceste situații, de ex. avocați sau auditori.  De asemenea, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către Chipita S.A. cu scopul de a organiza operațiunile în cadrul Chipita.


4.  
Securitate

Chipita va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care asigură protecția acestora prin luarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice de securitate a datelor și de protejare a acestora împotriva distrugerii, pierderii, modificării ilegale sau accidentale, a accesului sau dezvăluirii neautorizate și a oricărei forme de prelucrare ilicită.

5.  Drepturile persoanelor vizate

Prezenta secțiune cuprinde drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal. Aceste drepturi se supun anumitor excepții, rezerve și limitări. Chipita va răspunde cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de o (1) lună de la primirea solicitării. În cazul în care analiza solicitării dumneavoastră durează mai mult, veți primi o informare în acest sens. Pentru exercitarea drepturilor care vă revin, ne puteți contacta pe e-mail:
gdpr@chipita.com.
Chipita asigură exercitarea drepturilor dumneavoastră după cum urmează:

5.1.  Dreptul la informare
Aveți dreptul de a solicita și primi informații clare, transparente și ușor de înțeles cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu politicile și procedurile Chipita.

5.2.  
Dreptul de acces
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal în mod gratuit, în conformitate cu politicile și procedurile relevante ale Chipita, cu excepția următoarelor situații în care poate deveni necesară achitarea unei taxe rezonabile pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale Chipita:
  • solicitări evident nejustificate sau excesive / repetate;
  • copii suplimentare ale acelorași informații.

5.3.  Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie rectificate în cazul în care sunt inexacte sau incomplete, în conformitate cu politicile și procedurile relevante ale Chipita.

5.4.  
Dreptul la ștergere (dreptul „de a fi uitat”)
Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau îndepărtarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate sau când nu mai există un motiv legitim pentru continuarea prelucrării acestora în conformitate cu politicile și procedurile ale Chipita. Dreptul la ș tergere nu este absolut, în măsura în care există o obligație legală specială sau un alt motiv legitim de reținere a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Chipita.

5.5.  
Dreptul la restricționarea prelucrării
În anumite situații, aveți dreptul, în conformitate cu politicile și procedurile relevante ale Chipita, să restricționați sau să renunțați la o prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situațiile în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal rămân stocate, fără o prelucrare ulterioară.

5.6.  
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a solicita datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transfera  aceste date către un alt operator în conformitate cu politicile și procedurile relevante ale Chipita.

5.7.   
Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment și din motive legate de situația particulară în care vă aflați, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza Articolului 6 (1) (f) al RGDP  (prelucrare pe motivul intereselor legale ale Chipita), în temeiul prevederii respective. În acest caz, Chipita, în calitate de operator, nu va mai procesa datele cu caracter personal decât în situația în care va face dovada motivelor legitime și imperioase de prelucrare care lezează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5.8.   
Drepturi privind procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Chipita nu utilizează procese decizionale individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

5.9.  
Modalitatea de exercitare a drepturilor
Exercitarea drepturilor menționate mai sus are loc prin înaintarea unei cereri scrise către Chipita, în conformitate cu politicile și procedurile sale. Chipita își rezervă dreptul de a răspunde nu mai târziu de o lună de la primirea solicitării, în conformitate cu termenii RGDP.  Formularul de cerere este disponibil la cerere printr-o solicitare la adresa de e-mail gdpr@chipita.com.

6.  
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Pentru fiecare categorie de date cu caracter personal, Chipita stabilește perioada de păstrare în conformitate cu legislația și cu propria Politică de Păstrare. În special, datele cu caracter personal ale consumatorilor sunt păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani.

7.  
Persoană de contact în cazul problemelor legate de datele cu caracter personal

Pentru orice nelămurire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la prezenta notificare, vă rugăm să contactați Chipita la gdpr@chipita.com.

8.
  Contact Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru informații suplimentare și detalii cu privire la drepturile dumneavoastră sau în cazul în care doriți să înaintați o plângere, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

presa@dataprotection.ro
anspdcp@dataprotection.ro    
Tel.: +40.318.059.211 Fax: +40.318.059.602
http://www.dataprotection.ro

9.   Modificarea prezentei Notificări

Intenționăm să revizuim și să actualizăm prezenta Notificare pentru a respecta legislația privind confidențialitatea și noile reglementări în domeniu. Orice actualizare a prezentei Notificări vă va fi imediat adusă la cunoștință.

10.  
Definiții

În scopul art. 4 al RGDP,
“datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare”
înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restul termenilor cuprinși mai sus au sensurile reglementate de art. 4 al RGDP.