Naše hodnoty

Naše hodnoty sa odrážajú v zodpovednosti, ktorú pociťujeme voči našim zamestnancom, spotrebiteľom a životnému prostrediu, čo určuje všetky naše firemné rozhodnutia a aktivity.

  • Kvalita
Používame len tie najlepšie suroviny, aby sme našim zákazníkom poskytli produkty vysokej nutričnej hodnoty. Používame prísne kontrolné systémy, ktoré sú medzinárodne certifikované renomovanými organizáciami s celosvetovou pôsobnosťou. 

  • Dôvera a integrita
Naším cieľom je budovať vzťahy založené na vzájomnej dôvere s našimi zákazníkmi, ako aj s našimi internými a externými spolupracovníkmi. Integrita a úcta, s ktorou pristupujeme k našim investorom, pracovníkom a komunitám, s ktorými sme v kontakte, je nástrojom pri budovaní a udržiavaní pevných a trvalých vzťahov.

  • Etika podnikania
Pri založení spoločnosti pred 40 rokmi sme prijali záväzok čestného podnikania, snahy o transparentnosť, meritokraciu a etickú korektnosť na všetkých úrovniach.

  • Inovácie a neustále zlepšovanie
Naša spoločnosť bola založená a naďalej stavia na princípe inovácií. Vytvárame inovatívne produkty šité na mieru nových stravovacích potrieb a súčasného životného štýlu našich zákazníkov. Investovaním do výskumu a technológií zabezpečujeme neustále zlepšovanie našich produktov a procesov.

  • Spoločenská a environmentálna zodpovednosť
Pri úsilí o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja čerpáme z výskumu a technológií s cieľom podporiť náš zodpovedne citlivý prístup k životnému prostrediu a spoločnosti vo všeobecnosti.

  • Súlad s právnymi predpismi
Keďže naša spoločnosť aktívne pôsobí na rôznych trhoch v medzinárodnom meradle, zvláštnu pozornosť venujeme zabezpečeniu plného súladu s právnymi predpismi platnými v jednotlivých krajinách. Náš etický kódex nás zaväzuje k čestnému konaniu so zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť, dodržiavaniu právnych predpisov jednotlivých štátov a plneniu všetkých súvisiacich daňových povinností.