Zásady ochrany osobných údajov

1. ÚVOD

1.1 Chipita Slovakia, s.r.o., (ďalej len „Spoločnosť“), so sídlom Štefánikova 43, Bratislava 811 04, IČO 35 892 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č:  32405/B, sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie vašich osobných údajov.

1.2 Tieto Zásady ochrany osobných údajov (spolu s našimi Podmienkami používania, Politikou cookies a akýmikoľvek ďalšími dokumentmi, ktoré sú k nim uvedené) stanovujú zásady, ktoré uplatňujeme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete pri prístupe na, alebo počas používania tejto webovej stránky a ktoré sú vykonávané v súlade s platnými vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pred spracovaním osobných údajov. Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce pokyny, aby ste pochopili náš prístup a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a ako s nimi budeme zaobchádzať.

1.3 Navigáciou na naše webové stránky beriete na vedomie, že súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a Zásadami cookies a že súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a Zásadami cookies.

1.4 Spracovanie vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, je založené na súhlase, ktorý nám poskytnete počas používania našej webovej stránky.

2. PREVÁDZKOVATEĽ

2.1 Chipita Slovakia, s.r.o., so sídlom Štefánikova 43, Bratislava 811 04, IČO 35 892 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č:  32405/B je Prevádzkovateľom v zmysle platných právnych predpisov o ochrane údajov.

3. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

3.1 Osobné údaje o vás zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku. Informácie, ktoré zhromažďujeme, patria do troch kategórií: (a) informácie, ktoré nám poskytnete; (b) informácie, ktoré zbierame prostredníctvom automatizovaných metód a (c) informácie, ktoré zbierame z iných zdrojov. 

3.2 Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme skombinovať s informáciami, ktoré sa zbierajú prostredníctvom automatizovaných metód a s informáciami, ktoré dostávame z iných zdrojov.

3.3 Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:
  • Informácie o účte, ako napríklad vaše používateľské meno alebo heslo (alebo čokoľvek iné, čo vás identifikuje), ktoré sa používajú na prístup na našu webovú stránku alebo na využívanie služieb webovej stránky v súlade s podmienkami používania. 
  • Informácie o profile, vrátane informácií o službách, ktoré sa vám páčia, alebo o tom, ako nás preferujete navštevovať alebo ako často používate našu webovú stránku.
  • Automatizované technológie na zhromažďovanie informácií z vášho zariadenia, keď používate našu webovú stránku, ako je napríklad adresa internetového protokolu (adresa IP).
  • Stránka presmerovania (webová stránka, ktorá vás presmerovala na našu webovú stránku).
  • Správy zaslané nám alebo o nás na sociálnych médiách a
  • Akcie týkajúce sa spôsobu, akým používate našu webovú stránku, ako napríklad ktoré časti našej webovej stránky uprednostňujete navštíviť.
3.4 Väčšina mobilných zariadení a prehliadačov vám umožňuje zrušiť súhlas, ktorý ste nám poskytli na zhromažďovanie týchto informácií, pomocou nastavení vášho zariadenia alebo prehliadača. Ak máte otázky o tom, ako môžete zabrániť zhromažďovaniu informácií o vašej presnej polohe, odporúčame vám kontaktovať poskytovateľa technickej podpory vášho mobilného zariadenia, výrobcu zariadenia alebo poskytovateľa softvéru alebo prehľadávača. Niektoré služby nemusia pracovať správne bez informácií o vašej polohe. Ak chcete vymazať informácie, ktoré určujú vašu polohu, ktorú sme zhromaždili, kontaktujte nás na našej adrese alebo e-mailovej adrese uvedenej nižšie. Môžeme byť povinní uchovávať niektoré informácie o vás v súlade so zákonom.

3.5 Môžeme zhromažďovať informácie o vás z iných zdrojov, vrátane, ale nielen, informácií od iných spoločností alebo organizácií. Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré sú verejne dostupné. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie o vás, keď s nami komunikujete na sociálnych médiách.

4. AKO POUŽÍVAME INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

4.1 Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame na:
  • Navigáciu a používanie webovej stránky,
  • Prispôsobenie vašej skúsenosti na našej webovej stránke,
  • Riadenie našej obchodnej činnosti vrátane vývoja nových produktov a marketingových služieb a našej reklamnej činnosti,
  • Udržiavanie a zlepšovanie kvality našich produktov, našich ponúk, našich propagačných akcií a našej webovej stránky. 
5. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE

5.1 Vaše osobné údaje nezverejňujeme tretím stranám; môžeme však poskytnúť vaše informácie dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby, ako sú služby organizovania a vedenia propagačných akcií a súťaží, služby podpory webových stránok a iné služby IT. Zakazujeme týmto tretím stranám používať tieto informácie alebo ich zverejňovať na iné účely ako na poskytovanie služieb v našom mene. 

5.2 Môžeme sa rozhodnúť zo strategických alebo iných obchodných dôvodov predať alebo previesť celý náš obchod alebo jeho časť. V rámci tohto predaja alebo prevodu môžeme previesť informácie, ktoré sme zhromaždili, hocikomu, kto sa podieľa na tomto predaji alebo prevode.

5.3 Môžeme zdieľať informácie, ktoré vás priamo neidentifikujú. Môžeme napríklad zdieľať anonymné a agregované štatistiky o vašom používaní našej webovej stránky. 

5.4 Vo výnimočných prípadoch môže naša spoločnosť poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám len v prípade, že tak má zákonnú povinnosť alebo je povinná na základe rozhodnutia / príkazu súdneho alebo iného príslušného orgánu. 


6. KDE SKLADUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

6.1 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od používateľov, sú uložené na zabezpečených serveroch v rámci Európskej únie (EÚ) a naša spoločnosť vykonáva všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

6.2 Vaše osobné údaje môžeme zverejniť iným spoločnostiam skupiny Chipita v rámci EÚ a mimo nej, napríklad do krajín, ktoré neposkytujú rovnaké záruky ochrany osobných údajov ako vaša krajina bydliska. Na poskytovanie služieb a produktov v našom mene sa spoliehame na tretie strany / partnerov (napríklad na podporu webových stránok) a môžeme tieto osobné údaje poskytnúť tretím stranám (napríklad programovým / softvérovým spoločnostiam, spoločnostiam na podporu webových stránok atď.). Vo všeobecnosti sú naši poskytovatelia služieb zmluvne zaviazaní chrániť vaše osobné údaje a nemôžu v žiadnom prípade používať ani prenášať vaše osobné údaje. Týmto tretím stranám nedovolíme používať alebo zverejňovať tieto informácie na iné účely ako na poskytovanie služieb v našom mene. 

6.3 Bez ohľadu na to, do ktorej krajiny sú Vaše osobné údaje prenesené, vaše osobné údaje budeme zdieľať len na základe prísnej „potreby vedieť“ a vždy na základe vhodných ochranných opatrení (ako napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ).

7.  BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

7.1 Zaväzujeme sa, že podnikneme všetky primerané opatrenia, aby sme zabezpečili aktualizáciu vašich osobných údajov. Naše technické, administratívne a iné postupy sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným stratám, prístupom, odhalením, použitím, pozmenením alebo zničením. Aj keď vyvíjame maximálne úsilie na ochranu našich počítačových systémov, žiadna webová stránka, počítačový systém alebo prenos dát cez internet alebo inú verejnú sieť nemôžu byť úplne bezpečné. 

8. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je potrebná na účely spracúvania, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov (pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu lehotu uchovávania údajov). 

9. VAŠE PRÁVA

9.1 Podľa platných právnych predpisov máte právo na prístup, tj na základe vašej žiadosti budete informovaný o tom, či vaše osobné údaje podliehajú spracovaniu a či nie sú k dispozícii ďalšie informácie o takomto spracovaní, najmä o prebiehajúcom spracovávaní a o príslušných zárukách, na základe ktorých sa uskutočňujú prevody do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Okrem toho máte právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov o vás. Navyše, pokiaľ sú splnené požiadavky podľa platných právnych predpisov, máte právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracovaniu. Nakoniec, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu pre ochranu údajov.

9.2 Okrem toho môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

9.3 Máte právo požiadať o kópiu vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť zhromaždila, kontaktovaním nás na adrese gdpr@chipita.com.

10. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNE MÉDIÁ

10.1 Webová stránka môžu obsahovať odkazy na webové stránky, spravované nami alebo tretími stranami. Ak budete nasledovať odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke, ako aj podmienky používania a ich ďalšie pravidlá. Nie sme zodpovední za zásady a postupy tretích strán. Tieto organizácie spracúvajú informácie, ktoré im poskytnete v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, podmienkami používania a ostatnými zásadami.

10.2 Poskytovatelia iných aplikácií, nástrojov, miniaplikácií a doplnkov, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke, ako napríklad tlačidlá „Like“ (Facebook), môžu tiež používať automatizované metódy na zhromažďovanie informácií o tom, ako tieto funkcie používate. Tieto organizácie môžu používať vaše informácie v súlade so svojimi vlastnými zásadami, za ktoré my nie sme zodpovední.

11. ZMENY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné odo dňa uvedeného na začiatku tohto dokumentu. Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť podľa nášho uváženia. V prípade zmeny zverejníme revidovanú verziu a zmeníme dátum „poslednej úpravy“ (dátum účinnosti zmeny) v hornej časti dokumentu. Zásady by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaní o najnovšej verzii zásad ochrany osobných údajov, a ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky, predpokladá sa, že ste prijali akúkoľvek zmenu pravidiel.

12. KONTAKTUJTE NÁS

Ďakujeme, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov našej spoločnosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, alebo ak chcete vykonať jedno z práv, ktoré máte ako dotknutá osoba, môžete kontaktovať spoločnosť na adrese gdpr@chipita.com.