Správa a riadenie spoločnosti

Osobitnú pozornosť venujeme implementácii jasných prevádzkových pravidiel a zavádzaniu princípov správy a riadenia spoločnosti v rámci spoločnosti a jej dcérskych spoločností.
Neustále sa snažíme zabezpečiť:

  • transparentné riadiace a administratívne kontrolné systémy
  • riadne a rozumné finančné riadenie spoločnosti
  • spoločenskú zodpovednosť spoločnosti. 

Efektívna organizácia a fungovanie nášho predstavenstva, výboru pre interný audit, výboru pre odmeňovanie, výboru pre nástupníctvo, správy a riadenia spoločnosti a spoločenskej zodpovednosti a výkonného riadiaceho výboru spoločnosti, zohráva zásadnú úlohu pri dosahovaní vyššie uvedených cieľov v atmosfére zodpovednosti, vzájomnej dôvery a súladu.
 
Riadime sa platnými právnymi predpismi a ako člen Helénskeho združenia podnikov (SEV) sa riadime jeho Kódexom správy a riadenia spoločností v znení zverejnenom na jeho internetovej stránke:

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en