Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj

Implementácia ekologicky zodpovedného prístupu a udržateľnej, informovanej environmentálnej politiky predstavuje náš záväzok voči spoločnosti a kľúčový aspekt konania našej spoločnosti.

Ako spoločnosť zameraná na budúcnosť čerpáme z výskumu a technológií, ktoré nám poskytujú podporu pri:
  • Vytváraní podmienok, ktoré nám umožňujú konať ohľaduplne a s úctou voči životnému prostrediu.
  • Zameraní sa na racionálne hospodárenie s prírodnými zdrojmi vo výrobnom procese s cieľom vytvoriť minimálny dopad na životné prostredie. 
  • Snahe o dosahovanie optimálneho nakladania s vodnými a energetickými zdrojmi, ako aj s tuhým, kvapalným a plynným odpadom.
V neposlednom rade sa podieľame na štátom schválenom kolektívnom systéme alternatívneho nakladania s obalmi, ktoré produkujeme, keďže sme rozhodli, že budeme recyklovať na všetkých úrovniach našej obchodnej činnosti.