Spoločensky zodpovedná spoločnosť

Sme spoločensky orientovaná spoločnosť so zavedenými princípmi a normami. Záleží nám na našich zamestnancoch a na životnom prostredí. Zaviazali sme sa však tiež k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju regiónov, v ktorých pôsobíme.

  • Úcta k našim zamestnancom je základným princípom. Staráme sa o to, aby bolo pre nich zabezpečené bezpečné a zdravé pracovné prostredie, v ktorom môžu pracovať produktívne. 
  • V každej krajine, v ktorej pôsobíme, konáme v súlade so zákonom, pričom dôsledne dodržiavame svoje záväzky voči štátu, našim zamestnancom, spoločnosti, našim dodávateľom a zúčastneným stranám vo všeobecnosti.
  • Snažíme sa spolupracovať so spoločnosťami, ktoré zdieľajú rovnaké štandardy etiky podnikania: rovnaké pracovné príležitosti, úcta k zamestnancom, bezpečné, nediskriminačné pracovné prostredie, dodržiavanie právnych predpisov, vylúčenie detskej práce, záujem o spoločnosť a ochrana životného prostredia, atď. 
  • Ako potravinárska spoločnosť vyberáme len tie najlepšie suroviny a uplatňujeme prísne kontroly kvality v celom výrobnom a marketingovom procese. Sme si plne vedomí našej povinnosti voči našim zákazníkom a predovšetkým voči ich deťom vyrábať bezpečné, zdravé produkty, ktoré spĺňajú potreby súčasného spotrebiteľa.
  • Podporujeme neziskové organizácie a nadácie, ako aj školy, detské domovy, múzeá a divadlá. 
  • Podporujeme podnikateľské nápady prostredníctvom inštitúcií, ktoré podporujú podnikanie mládeže (SEN/JA Greece, Endeavor).