Korporativno upravljanje

Posvećujemo posebnu pažnju primeni jasnih pravila rada i uspostavljanju principa korporativnog upravljanja unutar kompanije i njenih podružnica. Konstantno težimo da obezbedimo:

  • Transparentno upravljanje i administrativne sisteme kontrole 
  • Dosledno i racionalno upravljanje korporativnim finansijama
  • Društvenu odgovornost korporacije 

Efektivna organizacija i rad našeg Upravnog odbora, odbora za internu reviziju, odbora za naknade, odbora za sukcesije, korporativno upravljanje i odbor izvršnih direktora kompanije imaju glavnu ulogu u postizanju pomenutih ciljeva u atmosferi odgovornosti, uzajamnog poverenja i saglasnosti.
 
Držimo se važećeg zakonodavstva a sa obzirom na to da smo član Helenske federacije preduzeća (SEV), radimo u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja koji je objavljen na veb stranici SEV-a: 

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en