Životna okolina i održivi razvoj

Primena pristupa koji je odgovoran ka životnoj sredini i održive, ekološki svesne politike jeste naša obaveza prema društvu i ključni je aspekt našeg korporativnog ponašanja.

Kao kompanija okrenuta ka budućnosti, oslanjamo se na istraživanja i tehnologiju kako bismo:
  • Kreirali uslove koji nam dozvoljavaju da delamo odgovorno i sa poštovanjem prema životnoj sredini
  • Mogli da se posvetimo racionalnom upravljanju prirodnim resursima u proizvodnom procesu kako bi uticaj na okolinu bio minimalan.
  • Postigli optimalno iskorišćenje vode i energije kao i čvrstog, tečnog i gasovitog otpada. 

Na kraju, učestvujemo i u, od države podržanog, alternativnom sistemu prikupljanja pakovanja koja proizvodimo jer smo se odlučili za reciklažu na svim nivoima poslovne aktivnosti.